Ako dosiahnuť rozvoj obce počas pandémie?

Kvalitne a podrobne vypracovaný plánovací dokument je priam na nezaplatenie – a to najmä v krízových obdobiach. Zo zákona vyplýva, že každá obec je povinná si dať vypracovať PHSR, čiže program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na najbližšie roky. Dnešná situácia je ale niečím iná, keďže prežívame obdobie koronakrízy. Z toho vyplýva, že samotné obce, resp. samosprávy často nevedia ako ďalej, čo budú môcť a vedieť financovať, či rozvíjať v blízkej budúcnosti. Toto obdobie môže byť ale aj niečim výnimočné. Možno niektoré riešenia, alebo usmernenia majú už obce uvedené vo vlastnom plánovacom dokumente. Stačilo by iba tieto dokumenty „vytiahnuť zo šuflíkov“. 

No ale ako takýto dokument vyzerá? Čo zahŕňa a pre koho je určený? 

PHSR predstavuje stratégiu rozvoja obcí, miest alebo regiónov. Okrem toho je podkladom pre rozhodovacie procesy a tvorí základ pre tvorbu identity obce. Čiže, jednoducho povedané program zahŕňa, čo je potrebné vykonať pre rozvoj obce, mesta, regiónu na dobu cca 5 až 7 rokov. 

PHSR pozostáva z viacerých častí. Zahŕňa históriu danej oblasti, sociálnu, hospodársku a technickú oblasť, infraštruktúru, oblasť životného prostredia, v lepšom prípade aj prieskumy verejnej mienky (Dotazník, STEEP a SWOT analýzu). Vzniká v pracovných skupinách, je to dokument verejnosti skôr neznámy. Väčšina ľudí o ňom ani nevie. V mnohých prípadoch o ňom nevedia ani zvolení poslanci, preto ho málokto berie vážne. Pritom by to malo byť skôr naopak. Prostredníctvom dotazníka sa môžu obyvatelia obce tiež podieľať na plánovaní rozvoja obce – vyjadrením spokojnosti, nespokojnosti, chýb a nedostatkov, ale aj plusových hodnôt obce. Vždy je lepšie, ak sa obyvatelia môžu zapojiť, tak sa cítia byť užitoční a budú tak mať väčší vzťah k obci.

Program je potrebné aktualizovať každé 4 roky a schvaľuje ho príslušné zastupiteľstvo riešeného sídla. Na tento dokument sa nadväzujú ďalšie dokumenty, ako územný plán, rôzne vykonávacie projekty a rozhodovacia činnosť obce. Malo by to teda byť v tomto poradí, čo pravdaže v mnohých prípadoch nie je. Záleží to ale od vedenia obce, či sa rozhodne riadiť podľa programu, alebo tento program skôr ignorovať. Vhodné je určite to prvé.

Keďže momentálne prebiehajú aktualizácie týchto plánovacích dokumentov, preto je dôležité myslieť aj na krízové situácie, ako je aj táto, ktorú teraz prežívame. Takisto je dôležité vychádzať z čo najnovších informácií a reálnych údajov obce, vziať do úvahy jej silné a slabé stránky, i príležitosti a riziká. PHSR teda nie je iba kus papiera, ale je dôležitým nástrojom pri rozhodovaní a smerovaní obce aj v krízových situáciách. 


Príklad: http://www.klasov.sk/samosprava/phsr-obce-klasov/phsr-2015-2024/ , http://www.klasov.sk/samosprava/phsr-obce-klasov/aktualizacie/Štítky: #phsr #planovacidokument #rozvoj #rozvojobce #rozvojvidieka #hospodarskyrozvoj #socialnyrozvoj #vidieckaoblast #strategia #planrozvoja #tvorbakrajiny #sidla

Pre viac informácií ohľadom spolupráce s nami nás neváhajte kontaktovať