Čo zahŕňa PHSR, pre koho je určený a prečo je dôležitý?

PHSR, čiže „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ je strednodobý plánovací dokument, ktorý na základe analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia obce stanovuje víziu, strategické ciele, priority a opatrenia jej ďalšieho rozvoja. PHSR predstavuje stratégiu rozvoja obcí, miest alebo regiónov. Okrem toho je podkladom pre rozhodovacie procesy a tvorí základ pre tvorbu identity obce. Čiže, jednoducho povedané program zahŕňa, čo je potrebné vykonať pre rozvoj obce, mesta, regiónu na dobu cca 5 až 7 rokov. 

PHSR pozostáva z analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti. Zahŕňa históriu danej oblasti, sociálnu a hospodársku oblasť, technickú oblasť a infraštruktúru, oblasť životného prostredia, prieskumy verejnej mienky (Dotazník, STEEP a SWOT analýza).

PHSR vzniká v pracovných skupinách. Je to dokument verejnosti skôr neznámy, väčšina ľudí o ňom ani nevie. V mnohých prípadoch o ňom nevedia ani zvolení poslanci, preto ho málokto berie vážne. Pritom by to malo byť skôr naopak. K vypracovaniu tohto dokumentu je zákonom daná metodika, ktorá sa však časom môže meniť. V lepších prípadoch je súčasťou PHSR aj dotazník, určený pre obyvateľov príslušného sídla/ regiónu. Prostredníctvom tohto dotazníka sa môžu obyvatelia obce tiež podieľať na plánovaní rozvoja obce – vyjadrením spokojnosti, nespokojnosti, chýb a nedostatkov, ale aj plusových hodnôt obce. Vždy je lepšie, ak sa obyvatelia môžu zapojiť, tak sa cítia byť užitoční a majú tak väčší vzťah k obci.

Program je potrebné aktualizovať každé 4 roky a schvaľuje ho príslušné zastupiteľstvo riešeného sídla/ regiónu. Na tento dokument sa nadväzujú ďalšie dokumenty, ako územný plán, rôzne vykonávacie projekty a rozhodovacia činnosť obce. Malo by to teda byť v tomto poradí, čo pravdaže v mnohých prípadoch nie je. Záleží to ale od vedenia obce, či sa rozhodne riadiť podľa programu, alebo tento program skôr ignorovať. Vhodné je určite to prvé.


Ak máte záujem stať sa naším obchodným partnerom a ďalej predávať naše produkty, kontaktujte nás