Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop www.eco-day.com

1. Predmet
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, spoločnosť ECO-DAY, s.r.o. so sídlom: 951 53 Klasov 283, IČO: 50 848 640, DIČ: 2120520028, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:Sro, vl.č. 43311/N, (ďalej len ako „predávajúci’) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.eco-day.com.

2. Uzatváranie kúpnych zmlúv
2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
2.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná predávajúcemu (ďalej len „objednávka“). Objednávku možno uskutočniť bez registrácie vyplnením objednávkového formulára/fakturačných údajov na internetovej stránke www.eco-day.com a jeho odoslaním cez e-shop, alebo po registrácii použitím konta na internetovej stránke www.eco-day.com. Pričom v prípade registrácie budú kupujúcemu poskytnuté rôzne benefity.
2.3. Objednávka obsahuje okrem iného:
a) vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
b) vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c) udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý spoločnosti kedykoľvek na požiadanie preukázať.
d) vyhlásenie o pravdivosti poskytnutých údajov
e) vyhlásenie o tom, že bol poučený o alternatívnej možnosti riešenia sporov.
2.4. Objednávka zaniká:
a) odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho,
b) márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
2.5. Potvrdením objednávky je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti adresované kupujúcemu vo forme e-mailu, v ktorom spoločnosť potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
2.6. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v dohodnutom čase a mieste prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
2.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.

3. Kúpna cena
3.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky.
3.3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
3.4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu a to jedným z nasledovných spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
Celkovú sumu za tovar uhradíte vopred. Tovar bude expedovaný až po prijatí platby na náš účet.
Celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní dobierky. Za dobierku sa účtuje poplatok 1,00- Eur. 
3.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania sumy rovnajúcej sa kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke. 
3.6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. 

4. Čas dodania
4.1. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho alebo u dodávateľov. Prijaté objednávky vybavujeme každý deň do 14:00 hodiny. Objednávky prijaté po 14:00-tej hodine spracujeme až nasledujúci pracovný deň. 
4.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. 
4.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny priamou platbou na bankový účet predávajúceho začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúcemu za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho. 
4.4. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ poskytol inú informáciu o dostupnosti, predávajúci ihneď informuje zákazníka a ponúkne možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, predávajúci vráti peniaze za vypredaný titul zákazníkovi. 

5. Miesto dodania
5.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila. 
5.2. Miestom dodania môže byť aj obchodný priestor predávajúceho, ktorý sa nachádza na adrese zadanej na e-shope www.eco-day.com. 

6. Spôsob prepravy
6.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania. 
6.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
a. Slovenská pošta – na adresu zákazníka
b. Slovenská pošta – balík na Poštu
c. Preprava kuriérom
d. Osobný odber 
6.3. Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. 

7. Dodanie tovaru
7.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad – faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list. 
7.2. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane predávajúceho. 
7.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. 

8. Odstúpenie od zmluvy
8.1. Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, predávajúci vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak. 
8.2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou. 
8.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy predávajúci odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou na adresu: Hlavná 215, 95102 Pohranice a /alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@eco-day.com. 
8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy. 
8.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. 
8.6. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:
a. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: 951 53 Klasov 283. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierku predávajúci neprevezme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. 
b. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 
8.7 Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru predávajúcemu. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak. 
8.8 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. 
8.9 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov: a. ak pri platbe na účet predávajúcemu kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
b. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho
c. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
d. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na predajnom mieste v stanovenej odbernej lehote,
e. ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od nej požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,
f. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.
8.10. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. 
8.11. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu. 
8.12. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky. 

9. Ochrana osobných údajov
9.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 
9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií predávajúcemu. 
9.3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s kupujúcim a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru kupujúcemu; osobné údaje kupujúceho v uvedenom rozsahu poskytne predávajúci za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam, resp. Slovenskej pošte, a.s.
9.4. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových informácií poštou na adresu bydliska kupujúceho, formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, formou sms odoslanej na tel. číslo kupujúceho, alebo volaním na tel. číslo kupujúceho. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). 
9.5. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúcemu: info@eco-day.com. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho. 
9.6. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje kupujúcich, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. 
9.7. Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť predávajúcemu, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov kupujúceho, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre oprávnené osoby primerane. 
9.8. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby. 
9.9. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu spoločnosti: info@eco-day.com. 
9.10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
c) presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu. 
9.11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u spoločnosti namietať voči a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu. 
9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 
9.13. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúcemu, ktorý by mal preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho. 
9.14. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. 

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 29.06.2018
10.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj:
a) Reklamačný poriadok
b) Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov
c) Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 
10.3. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.eco-day.com. 
10.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 
10.5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Eco-day, s.r.o., 29.06.2018.

Pre viac informácií ohľadom spolupráce s nami nás neváhajte kontaktovať